Política de privacitat

La Fundació Educativa Flos i Calcat, l’informa, d’acord amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), que incorpora les seves dades personals amb el seu consentiment a un fitxer automatitzat de la nostra propietat, a fi i efecte de gestionar la seva sol·licitud i informar-li sobre la nostra oferta d’activitats.

El responsable del tractament és la Fundació Educativa Flos i Calcat, amb CIF G60137619, domicili a Via Augusta, 205 – 08021 Barcelona, adreça de correu electrònic informacio@firtedu.cat i número de telèfon 932 001 133. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al delegat de protecció de dades, per correu electrònic a informacio@firtedu.cat  o en el número de telèfon 932 001 133.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, i el dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils). Per a exercir aquests drets i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir per escrit al delegat de protecció de dades, adjuntant una còpia del DNI. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

La finalitat del tractament és donar curs a la sol·licitud d’informació requerida, així com és mantenir-lo informat de les nostres activitats. Les dades recollides són les adequades per a les finalitats descrites.

Les qüestiones incloses en cadascun dels formularis marcades amb un asterisc (*) s’hauran de facilitar obligatòriament. La negativa a facilitar les dades que us demanem tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès ordinàriament pel centre, i, per tant, podrà condicionar la participació en determinades activitats.

La Fundació Educativa Flos i Calcat no comunicarà les seves dades a tercers, tret quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la seva relació amb nosaltres o prèvia autorització de la seva part. En cap cas no seran cedides a tercers ni seran emprades o venudes amb finalitat comercial.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades i en qualsevol cas mentre no es sol·liciti la supressió per l’interessat, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin amb cada tipologia de dades.

Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats.

En acceptar aquestes condiciones, estarà prestant el seu consentiment perquè la Fundació Educativa Flos i Calcat tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats indicades, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.